ARVESTADES IGAPÄEVAKASUTUSEGA. TÄPSEMAD ANDMED.

Muudatused seadusega kehtestatud kütusekulu, heitkoguse ja saasteainete mõõtmise meetodites.

ARVESTADES IGAPÄEVAKASUTUSEGA. TÄPSEMAD ANDMED.Muudatused seadusega kehtestatud kütusekulu, heitkoguse ja saasteainete mõõtmise meetodites.

1992. aasta võeti kasutusele uus Euroopa sõidutsükkel (NEDC). Sellest ajast alates on seda meetodit kasutatud sõidukite kütusekulu ja heitkoguste määramiseks. Siiski on selle laborikatse tingimustel teatavaid puuduseid tegeliku kütusekulu ja heitkoguste määramisel.

2018. aasta septembrist asendatakse seega NEDC uue WLTP sõidutsükliga (kergsõidukite ülemaailmne ühtlustatud katsemenetlus).

Seda laborikatset täiendab heitekatse, kus mõõdetakse saasteaineid otse liikluses: RDE (liikluses tekkivad heitkogused).

Uued katseprotseduurid võimaldavad tarbijatel paremini oma sõiduki tulevast kütusekulu ja heitkoguseid hinnata

Loe lisaks

NEDC ASENDAB WLTP.

Tõepärasemad kütusekulu- ja heiteväärtused tänu tõepärasematele katsetingimustele.

WLTP katse käigus luuakse tegelikele olukordadele sarnased katsetingimused, mis tähendab, et leidud väärtused peegeldavad samuti paremini tegelikke olukordi. Muudatuste hulgas on uued, oluliselt rangemad katsestandardid ja suuremad kiirused koos oluliselt pikema kestusega katsega (20 minuti asemel 30 minutit).

CO2-heite kohta täpsemate andmete saamiseks ei viida katset sarnaselt varasemale läbi vaid standardvarustustega, vaid ka sõiduki kõigi erivarustuse valikutega. Selle tulemusena saadakse iga sõidukitüübi kohta kaks väärtust: kõige madalam ja kõige kõrgem võimalik standardne kütusekulu vastavalt aerodünaamikale, massile ja veeretakistusele.WLTP võimaldab tulevikus sõiduki kütusekulu ja CO2-heidet paremini hinnata. Erikonfiguratsiooniga sõidukite puhul tuuakse nende konkreetne standardväärtus välja eraldi.

Hoolimata suuremast täpsusest on ka selle katseprotseduuri puhul võimalikud kõrvalekalded. Igapäevased kütusekulu ja CO2-heite näitajad olenevad topograafilistest tingimustest, kliimast ja isiklikust sõidutehnikast. Sõiduki kütusekulu mõjutavad ka liiklusolukord, transporditav last ja erinevate seadmete nagu õhukonditsioneeri kasutamine. Üks on selge: katsetingimused on varasemast realistlikumad, mis tähendab, et teoreetilised kütusekulu ja CO2 näitajad on suuremad ja elektrisõidukite sõiduulatused väiksemad. Sellel ei ole aga negatiivset mõju tegelikule kütusekulule või sõiduulatusele. BMW Group tegeleb pidevalt kütusekulu ja sõiduulatuse näitajaid parandavate uute tehnoloogiate väljatöötamisega.

BMW Group teeb juba tööd uuele katsemeetodile üleminekuks ning täiendab järk-järgult oma tooteportfelli uute sõidukite, mootoriversioonide või tehniliste täpsustustega. See tagab, et kõik BMW Groupi sõidukipargi mudelid on alati vastavuses kohaldatava õigusraamistikuga.

Alates 2017. aasta septembrist on WLTP uute tüübikinnituste jaoks kohustuslik. Seaduseandja näeb siiski ette, et WLTP-ga mõõdetud väärtused esitataks alguses koos vastavate teisendustega varasemateks NEDC väärtusteks. Euroopa Komisjon on selleks väljatöötanud vastavusmeetodi, mis on ühtviisi juriidiliselt kohustuslik kõigi autotootjate jaoks. See etapp on mõeldud üleminekuperioodi lihtsustamiseks. Selle kestus oleneb vastava liikmesriigi seadustest ja erineb seetõttu eri turgude puhul.

Alates septembrist 2018 on kõigil tootjatel kohustus EL-is ning Šveitsis, Türgis, Norras, Liechtensteinis, Iisraelis ja Iirimaal müüdavaid sõidukeid WLTP alusel testida.

Lõpuks, 2020 aasta detsembriks, peavad kõik EL-i sõidukite registreerimist puudutavad seadused vastu võtnud riigid avaldama kõigi oma sõidukite kohta WLTP-põhised väärtused.

Loe lisaks
„Uue katsemeetodiga leitakse laboris näitajad, mis peegeldavad paremini sõiduki sooritust tegelikes liiklustingimustes.“
Euroopa Autotootjate Ühendus

WLTP JA NEDC VÕRDLUS.

Uue ja vana katsemeetodi vahel on teatavad erinevused.

Katseprotseduur
NEDC
WLTP

LIIKLUSES TEKKIVAD HEITKOGUSED.

Mõõtmine sõidu ajal täiendab katsemenetlust.

Alates 2016. aasta mai keskpaigast on RDE („liikluses tekkivad heitkogused“) mõõtmised kohustuslikud kõigile sõidukitootjatele EL-is, samuti Šveitsis ja Türgis, Norras, Liechtensteinis ja Iisraelis. RDE katsetes mõõdetakse saasteainete nagu mikroosakeste ja lämmastikoksiidide (NOx) heitkoguseid otse liikluses. Selle meetodiga määratakse keskmised igapäevasel liiklemisel oodatavad heiteväärtuste suurusjärgud.

 

Nende saasteainete koguste vähendamiseks kasutab BMW Group oma mudelites erinevaid heitgaaside vähendamise tehnoloogiaid. 

 

Näiteks vähendavad BMW BluePerformance meetmed diiselmootorite lämmastikoksiidide heidet. BMW Group kasutab seadmeid, mida nimetatakse lämmastikoksiidi (NOx) katalüüsmuundureiks, mis vähendavad lämmastikoksiidide heidet. Lisaks sellele, kõides BMW mudelites ja suuremates MINI mudelites muundab uurealahusega AdBlue® valikuline katalüütiline redutseerimine (SCR) kuni 90% lämmastikoksiididest veeauruks ja sellega sama ohutuks lämmastikuks.

 

BMW Group oli esimene tootja, kes võttis NOx katalüüsimuunduri ja SCR-süsteemi kasutusele seeriatootmises.

 

Alates 2006. aastast on diiselsõidukite põhivarustuses ka osakestefilter, et tahkete osakeste sisaldust vähenda. Ka bensiinimootoriga mudelites on nüüd laialdaselt kasutusel spetsiaalsed tahkete osakeste filtrid.

 

Sel moel suudab BMW Group täita RDE piirmäärasid EU6d-temp heitmete normis, mis muutus kohustuslikuks kõigile uutele sõidukitele alates 2019. aasta septembrist. Erinevalt EU6c heitmestandardist, seab EU6d-temp RDE mõõtmisel piirmäära ka tahkete osakeste arvu ja lämmastikoksiidide osas.

Loe lisaks

EU HEITGAASISTANDARD.

EU HEITGAASISTANDARD.

Langevad väärtused. Aina suuremad katsumused.

EL-i heitestandard määrab EL-is kehtivad piirväärtused heitgaasides sisalduvatele lämmastikoksiididele ja mikroosakestele. Piirväärtused olenevad mootorist ja sõiduki tüübist. Kliima ja õhukvaliteedi kaitseks muudetakse neid piirväärtuseid aina rangemaks. See seab autotootjad silmitsi uute katsumustega.

RDE: ÜLEVAADE UUEST KATSEPROTSEDUURIST

Rohkem infot uue saasteainete katseprotseduuri kohta.

NÕUANDED ÖKONOOMSEKS SÕIDUKS.

Veelgi ökonoomsem sõit BMW intelligentsete tehnoloogiate ja kütusesäästuvõtetega.

KKK.

Teie küsite. Meie vastame.

 • Mis on WLTP?

  Lühend WLTP tähendab kergsõidukite ülemaailmset ühtlustatud katsemenetlust.

  Selleks kasutatakse uut katsemeetodit, mis võimaldab määrata sõidukite jaoks realistlikumad kütusekulu ja CO2-heite väärtused, mis on juriidiliselt siduvad kõigi sõidukite jaoks alates 2018. aasta septembrist. WLTP asendab järk-järgult varem kasutatud NEDC menetluse.

 • Mis on WLTP sõidutsükkel?

  Sõiduki kütusekulu ja heide sõltuvad lisaks muudele teguritele ka sõidustiilist. Seetõttu on kogu maailmast kogutud WLTP jaoks sõiduandmeid. Nende andmete põhjal pandi paika 4 vahemikku, mis esindasid erinevat keskmist kiirust: väike, keskmine, suur ja väga suur. Kõigis nendes vahemikes toimub erineva intensiivsusega kiirendamine, pidurdamine ja peatumine, millega jäljendatakse igapäevases sõidustiilis tekkivaid olukordi. Nende etappide kombineerimise tulemuseks saadakse sõidutsükkel, mis esitatakse tootjapoolsetes andmetes kombineeritud väärtusena. Kuna elektri- ja hübriidsõidukeid kasutatakse pigem linnades, siis on nende sõidutsüklis 5. etapp: linnasõit. Selles kasutatavad kiirused ulatuvad väikesest keskmiseni.

 • Mida BMW seoses uue WLTP menetlusega teeb?

  Ka BMW teeb juba tööd uuele katsemeetodile üleminekuks ning koostab järk-järgult oma tooteportfelli uute sõidukite, mootoriversioonid või tehniliste täpsustustega. See võimaldab tagada kogu BMW Group’i sõidukipargi vastavuse WLTP-ga.

 • Mida WLTP minu jaoks tähendab?

  WLTP kasutusele võtmine tähendab, et näidatud kütusekulu ja CO2 väärtused on tavakasutuses saavutatavatele tulemustele lähedasemad. Lisaks sellele võtab WLTP arvesse iga sõiduki lisavarustust, mis annab samuti just sinu sõiduki konfiguratsioonile vastavad realistlikumad väärtused. Samas tähendavad realistlikumad väärtused seda, et sisepõlemismootoriga sõidukite kütusekulu ja CO2-väärtuseid näidatakse kõrgemana ja elektrisõidukite (sealhulgas pistikhübriidide) sõiduulatust väiksemana. Olenevalt riigisisestest seadustest võivad selle tulemusena rakenduda kõrgemad CO2-tasud.

 • Mis on RDE?

  RDE tähendab liikluses tekkivaid heitkoguseid (Real Driving Emissions). See on uus meetod saasteainete nagu lämmastikoksiidide ja tahkete osakeste sisalduse määramiseks. Siin on tähtis element see, et mõõtmine toimub labori asemel liikluses ja realistlikes sõidutingimustes. Selleks kinnitatakse sõiduki väljalaskesüsteemile seade, mida nimetatakse heitkoguste mõõtmise kaasaskantavaks süsteemiks (PEMS, Portable Emissions Measurement System).

 • Mis on EU6?

  Euro 6 on praegu kehtiva saasteainete heitestandardi nimetus. Selles sisalduvad tahkete osakeste ja lämmastikoksiidi heitmete maksimumväärtused on EU5 väärtustest madalamad. Alates 2018. aasta septembrist muutub kohustuslikuks EU6c heitestandard, milles määratud bensiinimootorite tahkete osakeste piirväärtused on EU6b näitajatest veelgi madalamad. Diiselmootoriga sõidukitele kehtivad tsüklisiseselt nii heitestandardis EU6b kui ka EU6c samad ülemmäärad. 2019. aasta septembri EU6d-TEMP* ja 2021. aasta jaanuari EU6d* vähendavad RDEga mõõdetud tahkete osakeste ja lämmastikoksiidide piirväärtusi veelgi.

  *Kehtib uutele sõidukitele. Uutele sõidukitele rakendatakse uued heitestandardid juba aasta varem.

 • Mida tähendab valikuline katalüütiline redutseerimine (SCR)?

  Selleks et sõiduki heiteväärtusi veelgi vähendada, lisatakse diiselmootorite väljalaskesüsteemi vedelat ammoniaaki AdBlue®. Valikuline katalüütiline redutseerimine (SCR) ja AdBlue® vähendavad lämmastikoksiide kuni 90% võrra. Alles jääb veeaur, lämmastik ja CO2. Alles jääb veeaur, lämmastik ja CO2.

 • Mis on BluePerformance?

  BMW kasutab oma sõidukites lämmastikoksiidiheite vähendamiseks veelgi laialdasemalt BluePerformance’i tehnoloogiat. See tehnoloogia võimaldab diiselmootori heidet veelgi vähendada. Lisaks diisliosakeste filtrile ja lämmastikoksiidide katalüsaatorile tagavad mõnedel mudelitel SRC muundur (valikuline katalüütiline reduktsioon) ja AdBlue pihustus lämmastikoksiidide olulise vähendamise heitgaasides.

 • Mis on osakestefilter?

  Osakestefilter on diiselmootorites ja hiljuti ka bensiinimootorites tahkete osakeste vähendamiseks kasutatav meede.

 • Mida WLTP elektri- ja hübriidsõidukite jaoks tähendab?

  Kuna elektri- ja hübriidsõidukeid kasutatakse peamiselt linnades, on WLTP puhul neljale tsüklile – väike, keskmine, suur ja eriti suur – lisatud ka viies, linnasõidu tsükkel. Selles on kombineeritud linnapiirkondade liikluses kõige tavalisemad väikesed ja keskmised kiirused. See võimaldab leida tegelikule lähedasemad näitajad.