GARANTII

GARANTII

GARANTII

Inchcape Motors Estonia OÜ annab BMW ja MINI sõidukitele ning BMW ja MINI originaalvaruosadele müügigarantii alljärgnevalt nimetatud tingimustel:

GARANTIITINGIMUSED

Inchcape Motors Estonia OÜ (edaspidi nimetatud: Müüja) annab BMW ja MINI sõidukitele (edaspidi nimetatud: sõiduk) ning BMW ja MINI originaalvaruosadele (edaspidi nimetatud: originaalvaruosa) müügigarantii alljärgnevalt nimetatud tingimustel:

 • 1. GARANTII OBJEKT JA KEHTIVUSE ALUSED

  1.1.Garantii on Müüja kohustus tasu eest või
  tasuta kõrvaldada BMW ja MINI sõidukite ning originaalvaruosade valmistamise
  või nendes kasutatud materjalide defektid, mida BMW tootjatehas määratleb oma
  garantiitingimustes;

  1.2.BMW ja MINI sõidukite ja
  originaalvaruosade garantii laieneb:

  1.2.1.Müüja poolt müüdud sõidukitele ja Müüja
  poolt müüdud ning vastavalt tootja nõuetele paigaldatud originaalvaruosadele;

  1.3.1.Garantii kehtib ainult sõidukitele, mida
  on kasutatud ja hooldatud vastavalt tootjatehase nõuetele. Garantii kehtib, kui
  korralised hooldustööd on teostatud õigeaegselt.

  1.3.2.Originaalvaruosadele kehtib garantii
  ainult nende paigaldamisel vastavalt BMW AG nõutele.

 • 2. GARANTIITÄHTAEG

  2.1.Müüja annab sõidukile üldgarantii 24
  (kakskümmend neli) kuud ilma läbisõidu piiranguta sõiduki esmaregistreerimise
  või sõiduki üleandmise-vastuvõtmise akti koostamise päevast, olenevalt milline
  eeltoodud tingimustest saabub varem. Müüja garanteerib, et nimetatud tähtaja
  jooksul on sõiduk defektivaba lähtudes antud hetke tehnoloogilisest tasemest.

  2.2.1.Müüja annab sõiduki keredetailidele
  läbiroostegarantii 144 (sada nelikümmend neli) kuud (12 aastat) sõiduki
  esmaregistreerimise või üleandmise-vastuvõtmise akti koostamise päevast,
  olenevalt milline eeltoodud tingimustest saabub varem. Müüja garanteerib, et
  nimetatud tähtaja jooksul on sõiduki keredetailid roostevabad. Keredetailide
  läbiroostegarantii ei kehti keredetailidele, mis ei ole metallist, samuti
  sõiduki lisavarustusse kuuluvatele keredetailidele (esi- ja tagaspoilerid,
  kaitserauad jne).

  2.2.2Müüja annab sõidukile värvigarantii 36
  (kolmkümmend kuus kuud) sõiduki esmaregistreerimise või üleandmise-vastuvõtmise
  akti koostamise päevast, olenevalt milline eeltoodud tingimustest saabub varem.

  2.3.Lepingu punktis 2.1. nimetatud garantii
  ajal garantii korras sõidukile originaalvaruosade paigaldamise korral lõppeb
  vastavate originaalvaruosade garantii samaaegselt sõiduki üldgarantii tähtaja
  möödumisega.

  2.4.Müüja annab originaalvaruosadele (s.h. järelpaigaldatud
  originaal lisavarustusele) garantii 24 (kakskümmend neli) kuud müüdud
  originaalvaruosa üleandmise-vastuvõtmise akti koostamise päevast või müüdud
  originaalvaruosa sõidukile paigaldamise päevast, olenevalt milline eeltoodud
  tingimustest saabub varem. Müüja garanteerib, et nimetatud tähtaja jooksul on
  originaalvaruosa defektivaba antud hetke tehnoloogilisest tasemest lähtudes.

  2.5.Müüja annab sõiduki kuludetailidele
  garantii 24 (kakskümmend neli) kuud sõiduki või müüdud originaalvaruosa
  üleandmise-vastuvõtmise akti koostamise päevast või müüdud originaalvaruosa sõidukile
  paigaldamise päevast, olenevalt milline eeltoodud tingimustest saabub varem,
  tingimusel, et kuludetaili defekt on põhjustatud kasutatud materjali veast
  tingitud purunemisest, mida Klient ei tekitanud sõiduki ebaõige kasutamisega.

  2.6.Erandina käesolevate Garantiitingimuste
  punktist 2.5., on järgnevalt nimetatud kuludetailidele kehtestatud lühendatud
  garantiitähtaeg:

  2.6.1.piduriketaste garantii kestvusega mitte
  kauem kui 24 (kakskümmend neli) kuud või kuni 30 000 (kolmkümmend tuhat)
  kilomeetrit läbisõitu sõiduki või müüdud originaalvaruosa
  üleandmise-vastuvõtmise akti koostamise või müüdud originaalvaruosa sõidukile
  paigaldamise päevast , olenevalt milline eeltoodud tingimustest saabub varem.
  Eeldusel, et kulumispiir ei ole ületatud;

  2.6.2.piduriklotside garantii kestvusega mitte
  kauem kui 24 (kakskümmend neli) kuud või kuni 20 000 (kakskümmend tuhat)
  kilomeetrit läbisõitu sõiduki või müüdud originaalvaruosa
  üleandmise-vastuvõtmise akti koostamise või müüdud originaalvaruosa sõidukile
  paigaldamise päevast, olenevalt milline eeltoodud tingimustest saabub varem.
  Eeldusel, et kulumispiir ei ole ületatud;

  2.6.3. hõõgpirnide garantii kestvusega mitte
  kauem kui 12 kuud sõiduki või müüdud originaalvaruosa üleandmise-vastuvõtmise
  akti koostamise või müüdud originaalvaruosa sõidukile paigaldamise päevast ,
  olenevalt milline eeltoodud tingimustest saabub varem;

   2.7.Müüja annab sõiduki rehvidele garantii
  rehvide tootjatehase poolt ette nähtud tingimustel ja tähtajaks.

  2.8.Müüja annab tema poolt teostatud rataste
  tasakaalustamise töödele garantii kestvusega kuni 2000 (kaks tuhat) kilomeetrit
  läbisõitu alates tööde teostamise hetkest.

   2.9.Müüja annab tema poolt teostatud
  veermikugeomeetria reguleerimistöödele garantii kestvusega kuni 2000
  kilomeetrit läbisõitu, alates tööde teostamise hetkest juhul, kui kordus
  reguleerimistööde algmõõtmise tulemus ei erine oluliselt eelmise reguleerimise
  lõppmõõtmise tulemusest.

 • 3. GARANTII ENNETÄHTAEGSELT LÕPETAVAD ASJAOLUD

  3.1. Garantii on välistatud juhtudel, kui:

  3.1.1.Klient ei teavitanud Müüjat sõidukil või
  originaalvaruosal ilmnenud defektist viivitamatult ning ei andnud Müüjale
  võimalust ilmnenud defekti üle vaadata ning seda koheselt likvideerida.
  Viivitamatu teatamise kohustust on igal juhul rikutud, kui defektist ei ole
  Müüjat teavitatud hiljemalt 5 päeva jooksul arvates defekti ilmnemisest.

  3.1.2.Sõidukit või originaalvaruosa on
  kasutatud mittevastavuses ekspluatatsiooninõuetega või seda on üle koormatud
  (sealhulgas kasutatud võistlusspordis).

  3.1.3.Sõidukit või originaalvaruosa on
  parandatud, hooldatud või ümber ehitatud töökojas, kus pole järgitud BMW
  tootjatehase nõudeid. Sõidukile on teostatud tootja nõutele mittevastavaid
  värvitöid ja/või kereremonditöid.

  3.1.4.Sõidukile või originaalvaruosale on paigaldatud
  osasid, mida BMW tootjatehas ei aktsepteeri.

  3.1.5.Sõidukit või originaalvaruosa on
  modifitseeritud või täiendatud viisil, mida BMW tootjatehas ei aktsepteeri.

  3.1.6.Klient ei ole järginud sõiduki
  kasutamist, remonti ja/või hooldust sätestavaid nõudeid, millised on toodud
  hoolduskäsiraamatus(kasutamisjuhend) ja service-raamatus. Klient ei ole
  teostanud hooldustöid õigeaegselt.

  3.2.Käesolevate Garantiitingimuste punktis
  2.2.1. ja 2.2.2. nimetatud sõiduki keredetailide läbiroostegarantii ja
  värvigarantii kehtib üksnes tingimusel, kui Klient on omal kulul õigeaegselt ja
  nõuetekohaselt kõrvaldanud kriimustused, mõlgid, lahtisest teekattest tingitud
  värvikahjustused, avariikahjustused ja keskkonnafaktoritest tingitud
  keredetailide kahjustused.

  3.3.Garantii alla ei kuulu sõiduki ja tema
  osade loomulik kulumine.

  3.4.Garantii alla ei kuulu keskkonna mõjutuste
  tõttu tekkinud defektid.

  3.5.Garantii alla ei kuulu tavapärased
  hooldustööd.

  3.6.Garantii alla ei kuulu juhtumid, milliste
  puhul on tegemist teise sihtturu jaoks toodetud sõiduki kohandamisega
  kohalikele tingimustele (nt Põhja-Ameerika sõiduki raadio väljavahetamine, kuna
  sagedusala on erinevalt diferentseeritud).

  3.7.Garantii alla ei kuulu hooldus- ja
  remonttööde käigus kasutatud vedelikud ja gaasid (õlid, jahutusvedelik,
  pidurivedelik, jahutusaine jms).

  3.8.Garantii alla ei kuulu sõiduki tavapärase
  hoolduse käigus teostatud programmeerimis-, reguleerimis- ja muud
  seadistustööd, mis on teostatud seoses sõiduki kohandamisega Kliendi nõuetele
  ning milliste seadistustööde teostamine ei ole seotud garantii alla kuuluvate
  defektide kõrvaldamisega.

  3.9.Tuning ja ümberehitatud detailid ei kuulu garantii
  alla.

 • 4. GARANTIIST TULENEVATE NÕUETE ESITAMINE

  4.1.Kliendil on õigus nõuda Garantiitingimuste
  alapunktis 2 nimetatud garantiitähtaja jooksul sõiduki või originaalvaruosa
  defektide kõrvaldamist, lähtudes alljärgnevast protseduurist:

  4.1.1.Klient kohustub viivitamatult teavitama
  Müüjat ilmnenud defektist kirjalikus vormis (kirja, faksi, e-maili jne teel)
  mitte hiljem kui 5 päeva jooksuldefekti ilmnenise hetkest;

  4.1.2.Kliendile vormistatakse Garantiitööde
  tellimus, milline peab olema kinnitatud Kliendi allkirjaga.

  4.2.Müüja kohustub garantii alla kuuluvad
  defektid kõrvaldama. Defektide kõrvaldamine toimub BMW tootjatehase poolt
  valitud ühel alljärgnevalt nimetatud viisil:

  4.2.1.defektse sõiduki või originaalvaruosa
  parandamine;

  4.2.2.defektse osa asendamine vastava uue
  varuosaga.

  4.3.Kui Müüja on defektse originaalvaruosa
  asendanud uuega, läheb välja vahetatud originaalvaruosa Müüja omandisse.

  4.4.Müüjal on õigus kasutada garantiitööde
  teostamisel autoriseeritud alltöövõtjaid.

  4.5.Kui garantiitööde teostamisel ilmneb
  vajadus täiendavate hooldustööde järele, on Müüja kohustatud Klienti sellest
  teavitama. Täiendavate hooldustöödega seonduvad kulutused kannab Klient.

  4.6.Juhul, kui sõiduk muutub liikumisvõimetuks
  garantii korras kõrvaldatava defekti tõttu, võtab Klient ühendust Müüjaga,
  kelle esindaja otsustab, kas vajalikud remonttööd sooritatakse kohapeal või Müüja
  töökojas. Viimasel juhul kompenseeritakse Kliendile põhjendatud
  pukseerimiskulud kuni lähima BMW tootjatehase autoriseeritud esinduseni.
  Pukseerimiskulude kompenseerimine kehtib ainult Sõiduki garantii korral, ei
  kehti originaalvaruosade ega kere –ja värvigarantii puhul.

  4.7.Sõiduki või originaalvaruosa
  garantiiremondis viibimise tõttu kantud kulutused rendiautole, majutusele jne.
  ei kuulu garantii korras hüvitamisele.

 • 5. MUUD TINGIMUSED

  5.1.Sõiduki omandiõiguse muutumine ei mõjuta
  käesolevates Garantiitingimustes sätestatud garantiikohustuste kehtivust.