Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Inchcape Motors Estonia OÜ (Läike tee 38, 75312Peetri, Raev vald, reg kood: 11070736) (edaspidi Inchcape) ning teatud juhtudel kaInchcape Plc kui Inchcape emaettevõte.

Pakume sulle kasutamiseks väga erinevaid teenuseid (nt auto hooldusteenused, liising- ja kindlustusteenust, auto remonti ja keretööde teostamist ja muid teenuseid). Lisaks võimaldame kasutada erinevaid klienditeenindus- ja müügikeskkondi internetis. Kogutav isikuandmete koosseis sõltub seega sellest, milliseid konkreetseid teenuseid või e-keskkondi sa kasutad, milliseid andmeid on nende pakkumiseks vajalik kasutada, millises ulatuses andmeid meile sellel otstarbel edastad (nt teenuse tellimisel, püsikliendiprogrammi registreerumisel jne) ning milliseid nõusolekuid meile andmete töötlemiseks annad. Arvestame andmete kogumisel minimaalsuse põhimõttega ehk kogume vaid eesmärgi saavutamiseks vajalikke andmeid.

Kogume isikuandmeid peamiselt järgmistel viisidel:

 • saame sinu andmeid teenuse või kauba tellimisel, kliendiks, teenuse või e-keskkonna kasutajaks registreerumisel, uudiskirja tellimisel, meile infopäringu või pretensiooni tegemisel ja muudes sarnastes olukordades;
 • andmed tekivad sinu poolt meie teenuste kasutamisel (nt hooldusteenuste kasutamisel tekivad tehinguandmed, jne);
 • saame vajaduspõhiselt isikuandmeid ka muudest allikatest (nt teistelt teenusepakkujatelt või avalikest registritest nagu rahvastikuregister, äriregister jne) kui see on vajalik lepingu sõlmimiseks, täitmiseks või täitmise tagamiseks või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks. Lisaks võib selline andmete töötlemine olla ka sinu nõusoleku põhine. Täpsemalt saad lugeda nõusolekupõhisest andmetöötlusest juba allpool.

Isikuandmed (edaspidi ka andmed) on sinu kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed. Selgema arusaamise huvides jagame sinu isikuandmed vastavalt nende iseloomule ja allikale nelja alltoodud kategooriasse. Isikuandmete allikas näitab seda, milliste kanalite või kelle kaudu isikuandmed Inchcapeni jõuavad.

Põhiandmed
Põhiandmete hulka kuuluvad näiteks: ees- ja perekonnanimi, kasutajanimi, isikukood, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi (nt pass, ID-kaart) number ja muu sellega seotud info, vanus, aadress, e-posti aadress, samuti ka veebilehtede külastamisega seotud staatiline IP-aadress.

Andmete kogumise allikad: saame andmed sinult endalt ja läbi sinu poolt teenuste kasutamise.

Tehinguandmed
Tehinguandmete hulka kuuluvad (lisaks põhiandmetele): sõiduki andmed, teenuse/kauba andmed, omaniku (kui on erinev) andmed, sõiduki registreerimisandmed ja makseandmed lepingulise vajaduse tõttu selleks, et teile kaupa müüa/teenust osutada. Lisaks ülaltoodud põhiandmetele kogume veel juhiloa andmeid ning kui auto omanikuks on äriettevõte siis ka äriettevõte põhiandmeid. Sellised isikuandmed hõlmavad ostja nime, aadressi, sõiduki registreerimisnumbrit ja maksega seotud üksikasju, mida on vaja lepingu sõlmimiseks ning ilma milleta ei saa teie ostu käsitleda.

Andmete kogumise allikad: saame andmed juhul kui tarbite meie teenuseid, ostate meilt sõiduki või kauba või teostades ükskõik millise muu tehingu, mis eeldab pooltevahelise lepingu sõlmimist.

Sõnumisisu
Sõnumisisu on igasugune kahe isiku vahel elektroonilise side teenust kasutades toimunud suhtlus, näiteks telefonikõnede ja e-kirjade sisu, SMS-ide ja MMS-ide sisu.
Kui sa pöördud samade sidevahendite kaudu meie kui teenusepakkuja poole, helistades näiteks klienditeeninduse telefonile või saates meile e-kirja, oleme me üks suhtluse osapooli ning meil on õigus kasutada ja salvestada eesmärgipäraselt (näiteks tehingu tegemise tõendamiseks, meie klienditeeninduse parendamiseks jms) ka sõnumisisuks olnud andmeid. Sama kehtib ka olukorras, kus suhtluse algatajaks sinuga on Inchcape.

Andmete kogumise allikad: saame andmed juhul, kui need meile oma pöördumisega annad.

Eriliigilised isikuandmed
Eriliigilised andmed on rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilised andmed, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavad biomeetrilised andmed, terviseandmed või andmed füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.

Andmete kogumise allikad: meie eesmärgiks ei ole koguda sinu eriliigilisi isikuandmeid, kuid need võivad meile teatavaks saada juhuslikult, näiteks kliendisuhtluse raames meile saabunud kirja või telefonikõne kaudu siis, kui sa meile need avaldad.
 

Igasugune isikuandmete töötlemine peab olema põhjendatud. Inchcapes oleme jaganud isikuandmete töötlemise nelja õigusliku aluse vahel, milleks on: seadusest tuleneva kohustuse täitmine, lepingu täitmine, Inchcape õigustatud huvi ning sinu nõusolek.
Nende nelja õigusliku aluse alla oleme jaganud kõik eesmärgid, millistel me sinu isikuandeid töötleme. Vastavalt sellele jaotusele kehtivad nende aluste ja eesmärkide suhtes ka erinevad säilitustähtajad ning sul on erinevad õigused ja võimalused oma andmete töötlemist mõjutada ja valikuid teha.

Õigustatud huvi

Õigustatud huvi tähendab seda, et me soovime eelkõige parema teenuse osutamise ja teenindamise huvides, teenuste, toodete ja e-keskkondade arendamiseks ning kliendisuhtluse ja äritegevuse edendamiseks kasutada isikuandmeid, kuid kitsalt lepingu täitmiseks seda otseselt teha ei ole vaja. Nii saame pakkuda oma klientidele teenuseid, tooteid, hinnalahendusi, teenindust jms just sellisena nagu kliendid meilt seda ootavad. Samuti saame koostada statistikat, mis on vajalik õigete äriliste otsuste tegemiseks. Ühtlasi töötleme mainitud alusel andmeid siis, kui see on vajalik äritegevuse käigus tehtud tehingute dokumenteerimiseks ja muuks äriliseks infovahetuseks. Õigustatud huvi alusel töötleme turundusanalüüsiks ka sinu põhiandmeid.

Õigustatud huvi on eelkõige tasakaal meie ja sinu õiguste vahel. Tänapäevases kliendisuhtes eeldatakse, et teenusepakkuja teeb kliendile teenuse kasutamise ja teeninduse võimalikult lihtsaks ja täpseks. Seda on aga sulle parimal viisil võimalik saavutada juhul, kui kasutame selleks ka sinu isikuandmeid.

Toodud ülevaade õigustatud huvi alusel andmete töötlemise kohta ei ole ammendav. Võime mõistlikul vajadusel ja ulatuses kooskõlas õigusaktidega töödelda andmeid õigustatud huvi alusel ka muudel eesmärkidel.

Kuna õigustatud huvi alusel isikuandmete töötlemise vajadus ei tulene otseselt seadusest ega lepingust, ent samas ei ole vaja selleks sinu eelnevat nõusolekut, siis oleme lahendanud selle nii, et saad alati meie poole pöörduda ning selgitusi küsida ja esitada vastuväite mõne alltoodud eesmärgil andmetöötlusest loobumiseks.

Allpool oleme nimetanud eesmärgid, mis on seotud just õigustatud huvi alusel andmete kasutamisega.  

 • Üldine turundustegevus: Põhiandmed
 • Müügi, tarbimis jm statistika: Põhiandmed, Tehinguandmed
 • Üldine kliendigruppide profileerimine: Põhiandmed
 • Pettuste ennetamine: Põhiandmed
 • Kliendisuhete hoidmine (pöördumiste haldamine, kommunikatsioon, klienditeenindus): Põhiandmed
 • Kliendisuhted (vaidluste lahendamine): Põhiandmed
 • Kontsernisisene andmevahetus: Põhiandmed, Tehinguandmed
 • Inchcape'i ja Inchcape poole esindatavate brandide toote- ja
  teenusearendus: Põhiandmed, Tehinguandmed
 • Inchcape tulude laekumise tagamine: Põhiandmed, Tehinguandmed
 • Andmete vahetus brandide tootjatega (Inchcape poolt esindatavad
  autotootjad): Põhiandmed, Tehinguandmed

Võid alati oma nõusoleku tagasi võtta Inchcape e-keskkonna vahendusel, kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis uue avalduse tegemisega. Avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu. Tulenevalt tehnilisest lahendusest võib nõusoleku andmine ja tagasivõtmine infosüsteemis rakenduda kolme (3) tööpäeva jooksul.

Nõusolek kehtib kuni selle tagasivõtmiseni uue vastava avaldusega.

Nõusoleku saad anda nii juhul, kui oled sõlminud ise Inchcapega lepingu või ka siis kui kasutad Inchcape teenuseid identifitseeritud kasutajana teise isiku poolt sõlmitud lepingu alusel ehk oled isikustatud kasutaja.

Võime sinu nõusolekul kasutada põhi- ja tehinguandmeid turunduslikul eesmärgil ka selleks, et seostada neid sinu muude andmetega, milleks võivad olla meie teenuste, kaupade ja e-keskkondade tarbimisinfo ja krediidiinfo, e-keskkondade kasutamise andmed, sh tegevuslogid, sinu kommunikatsioon Inchcapega, volitatud töötlejatelt või kolmandatelt isikutelt saadud andmed (nt Google Analytic´s andmed, Facebook´ilt saadavad andmed, krediidivõimelisuse info jms).

Nõusoleku alusel soovime turunduslikul eesmärgil edastada andmeid kolmandatele isikutele selleks, et edastada sulle Inchcape turundusteateid nende kolmandate isikute rakendustes, e-keskkondades, sotsiaalmeediakanalites vms (nt Google´i rakendustes, Facebook´is jne).

Nõusoleku alusel võime turunduslikul eesmärgil kasutada sinu teenuste kasutamisest tekkivaid andmeid järgmises mahus:

 • teenuste kasutus- ja ostuandmed sh nende eriliikide ja lisateenuste lõikes, teenuse kasutamise maht, kogus, viis, aeg, asukoht, kasutaja, sõiduki andmed, telefoni- jm sidevahendite numbrid, IP-aadress jm identifikaatorid ja üksikasjad; 
 • tehingiandmete ja ülalmainitud muude andmete põhjal profileerimise meetodeid kasutades saadud andmed.

Üldjuhul toimub sinu kui erakliendi ja sinu kui ärikliendi kasutaja (näiteks kui kasutad oma tööandja poolt tellitud ja tasutud teenuseid) andmete töötlemine sarnaste reeglite alusel. Juhime siiski tähelepanu sellele, et sinu kui erakliendi tehtud valik andmete turunduslikuks kasutamiseks ei laiene ärikliendi turundusliku analüüsi tegemisele ulatuses, mis on vajalik ärikliendi sõidukite ja teenuste kasutusmahtude põhiste pakkumiste tegemiseks, kuna ärikliendi kui meie lepingupartneri õigustatud huvi on saada tema vajadustele vastavaid pakkumisi.

Oluline on, et selline analüüs ei lähtu isikupõhisest käsitlusest, vaid konkreetse ärikliendi tervikmahtudest ning tehinguandmete kogumi analüüsist. Samas ei kaasata kogumisse era arve osa ehk neid tehinguandmeid, mis on seotud arvel sinu kui eraisikuga.

Kui soovid sellisest andmetöötlusest keelduda, saad seda teha vastuväite esitamisega Inchcapele.

Lepingu täitmiseks

Lepingu täitmiseks tehtav isikuandmete töötlus seisneb eelkõige selles, et lubame oma teenuste ja toodete puhul teatud tulemust ning seda ei ole võimalik saavutada isikustatud andmete töötlemist vältides. Oleme välja selgitanud, milliseid isikuandmeid on meil vaja teenuse või toote pakkumiseks lepinguga lubatud kvaliteedis kasutada ning seega suudame isikuandmete töötlemise hoida minimaalsena. Siia alla kuuluvad järgmised eesmärgid:

 • Lepingueelsed suhted (pakkumised, proovisõidud): Põhiandmed
 • Kliendi tellimuste haldamine: Põhiandmed
 • Kliendisuhte teenindamine (lepingute sõlmimine, isiku tuvastamine, meeldetuletuste edastamine jm): Põhiandmed,
  Tehinguandmed,Sõnumisisu
 • Kliendile toote tarnimine ja teenuste osutamine: Põhiandmed, Tehinguandmed, Sõnumisisu
 • Teenuse lepingukohase kvaliteedi tagamine: Põhiandmed, Tehinguandmed, Sõnumisisu
 • Kliendi teenuseid mõjutavate rikete ja muude intsidentide haldus (teavitamine, lahendamine): Põhiandmed, Tehinguandmed, Sõnumisisu
 • Arveldus (arvete koostamine, esitamine ja maksete kogumine): Põhiandmed, Tehinguandmed

Seadusest tuleneva kohustuse täitmine

Seadusest tulenevate kohustuste täitmine on andmetöötlus, mida oleme kohustatud tegema, sest meilt kui teenusepakkujalt/müüjalt nõutakse seda seadusega.

Kui andmetöötlus on vajalik seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks, ei saa meie Inchcapes otsustada selliste isikuandmete kogumise ja salvestamise üle ja samuti ei saa seda teha sina. Siia alla kuuluvad järgmised eesmärgid:

 • Raamatupidamine: Põhiandmed
 • Riigiasutuste päringutele vastamine: Põhiandmed
 • Kohustuslik isikutuvastus seoses rahapesu tõkestamiseks finantseerimisteenuse osutamisel: Põhiandmed
 • Kohustuslik krediidivõimelisuse hindamine krediidi andmisel: Põhiandmed
 • Krediidirisk ja võlgnevus: Põhiandmed
 • Järelevalveasutuse ja isiku teavitamine toimunud rikkumistest: Põhiandmed

Mis on turunduslik profileerimine?

Profileerimine turunduslikul eesmärgil tähendab Inchcapes sellist andmetöötlust, mille korral töötleme sinu andmeid andmetöötlustehnoloogiate abil, kasutades selleks erinevaid statistilise või matemaatilise analüüsi või ennustuse meetodeid erinevate seoste, tõenäosuste, korrelatsioonide, mustrite, mudelite, turundusprofiilide vms loomiseks. Eeltoodu võimaldab meil prognoosida või tuletada sinu ootusi, eelistusi ja vajadusi seoses meie poolt pakutavate kaupade ja teenuste tarbimisega.

Profileerimist eristab muust turunduslikust automaatsest andmetöötlusest see, et selle abil tuletatakse või ennustatakse isiku kohta täiendavaid andmeid (vaata allpool toodud näiteid) ning neis võib esineda mittevastavusi tegelikkusega.

Kuidas me kasutame profileerimist?

 • Üldine segmenteerimine, klienditüüpide või profiilide loomine ja määramine kliendile, mille korral võime analüüsida klientide teenuste kasutusandmeid jm andmeid kogumis kasutades mitmeid erinevaid konkreetsel juhul sobivaid rahvusvaheliselt tunnustatud statistilise analüüsi meetodeid profiilianalüüsi tegemiseks selleks, et töötada välja erinevad klientide segmendid, tüübid või profiilid ning profiilanalüüsis kasutatud tunnusandmete ja tõenäosushinnangu põhjal võime määrata konkreetse kliendi vastavasse segmenti, tüüpi või profiili (nt BMW, Land Rover maasturi klient jne) ning kasutada seda hinnangut erinevateks turundusotsustusteks (pakkumise tegemine kliendile, personaalseks kohandatud sisu ja reklaami näitamine e-keskkonnas jms). 
 • Kliendi teekonna alusel klientide käitumis- ja huvihinnangud, mille korral võime analüüsida klientide teenuste kasutusandmeid, veebikülastuse andmeid jms ostukäitumise ja tarbimisega seonduvaid andmeid kogumis kasutades samuti erinevaid statistilise analüüsi ja profiilianalüüsi meetodeid selleks, et tuletada klientide sarnaseid käitumismustreid, mudeleid ja klienditüüpe ning nende põhjal anda tõenäosushinnang konkreetse kliendi kohta kui huvitatud ta oleks mõne konkreetse teenuse tellimisest ja kasutamisest, nn kliendi huvi osakaalu ennustamine jms.

Sul on õigus igal ajal esitada vastuväiteid sind puudutava turundusliku andmetöötlemise suhtes, sh turundusliku profiilianalüüsi suhtes, teatades sellest Inchcapele.

Milliseid teisi automaatseid otsuseid me sinu kohta teeme? 

Krediidireiting

Krediiditingimustel kaupade müügil ja teenuste osutamisel, sh ka tarbijakrediidi lepingute sõlmimisel viime läbi kliendikohase taustakontrolli, mille tulemus väljendatakse krediidireitinguga.

Sulle määratud krediidireitingut uuendatakse regulaarselt, sagedusega vähemalt kaks korda aastas.

Krediidireitingu määramisel kogume:

 • asjakohast informatsiooni sinu maksekäitumise ja tausta kohta Inchcape infosüsteemidest; 
 • avalikest andmekogudest (ametlikud teadaanded, kohtutäiturite poolt avalikustatud informatsioon ja muud ametlikud registrid ja väljaanded, nt äriregister, rahvastikuregister); 
 • Creditinfo Eesti AS’i andmebaas (Creditinfo maksehäireregister, kasutades Creditinfo eraisikute skooringut).

Krediidireiting on kaheastmeline: positiivne ja negatiivne.
Krediidireitingu tulemuse „negatiivne“ toob kaasa krediidi mittesaamise ning teenuste tarbimisel kohese tasumise nõude.

Tulemus „positiivne“ toob kaasa teenuste tarbmisel krediidi lubamise ning pooltevahelise lepingu sõlmise.

Skooring ehk erakliendi maksejõuetuse tõenäosus koosneb peamiselt maksehäireregistri andmetest (lõpetatud/lõpetamata maksehäirete info), kinnistusraamatu infost, seotud ettevõtete andmetest, ametlikest teadaannetest, riigimaksude saldo infost, konkreetse isiku krediiditurul uudsuse ja aktiivsuse infost jne.

Mida kõrgem on skooringu väärtus, seda kõrgem on ka eraisiku krediidirisk. Rohkem infot skooringu kohta on leitav Creditinfo Eesti AS kodulehel.

Käsitsi läbivaatamisel kasutame ka täiendavaid allikaid (otsingumootorid, kohtulahendite otsing jne).

Võlahaldus

Kui klient vaatamata saadetud võlateavitustele ei tasu võlgnevust, toimub teenuste automaatne piiramine ja sa ei saa tavapärasel viisil oma teenust kasutada.
Sinu suhtes tehtud automaatsete otsuste osas on sul õigus nõuda nende läbivaatamist Inchcape töötaja poolt.

 

Kasutame andmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmed. Need meetmed hõlmavad töötajate, informatsiooni, IT-infrastruktuuri, ettevõtte siseste ja avalike võrkude ning ka kontorihoonete ja tehniliste seadmete kaitset.

Infoturbealase tegevuse eesmärgiks on informatsiooni kaitsmisel asjakohase taseme rakendamine, riskide maandamine ja ohtude ennetamine. Tagame sidevõrgu turvalisuse, sinu sõnumite sisu ja vormi ning sõnumite saatmise aja ja viisi saladuse vastavalt Inchcape teenustele kehtivatele tingimustele ja õigusaktide nõuetele. Selleks vajalikud meetmed on kehtestatud Inchcape sisemiste turvaeeskirjadega. Vajadusel täpsustame kodulehel, milliseid konkreetseid meetmeid võime kasutada sidevõrgu turvalisuse tagamiseks.

Meie töötajatele kehtivad andmete konfidentsiaalsuse ja kaitse alased nõuded, neile korraldatakse isikuandmete kaitse alaseid koolitusi ning töötajad vastutavad nende kohustuste täitmise eest.

Meie koostööpartnerid on kohustatud oma töötajate suhtes tagama samade reeglite täitmise nagu meie ise ning töötajad vastutavad isikuandmete kasutamise nõuete täitmise eest.

Me säilitame sinu isikuandmeid perioodil, mis on vajalik privaatsusteates märgitud eesmärkide saavutamiseks või kuni seadusega meile pandud kohustus seda ette näeb.

Tuleb arvestada, et teatud juhtudel kehtivad tavapärastele kustutustähtaegadele ka erandid, näiteks ei rakendu mõned automaatsed kustutustähtajad võlgnevuste olemasolul. Samuti ei allu neile reeglitele anonüümsete andmete säilitamine, kuna sel juhul ei ole enam tegu isikuandmetega.

Kokkuvõtva tabeli koos näidetega meie isikuandmete säilituspõhimõtete kohta leiate https://www.inchcape.ee/privaatsus Tegemist ei ole täieliku loeteluga ning täpsemaid säilitustähtaegu on võimalik pärida iseenda isikuandmetega tutvumise kaudu.

Inchcape kontserni ettevõtted ettevõte juhtimis- ja administratiivotsuste tegemisel. Samuti kontsernikesksete infosüsteemide kasutamisel teenuste pakkumiseks.
Meie heaks töötavad koostööpartnerid, kes töötlevad sinu andmeid Inchcape nimel. Need kolmandad isikud ei või kasutada isikuandmeid muul eesmärgil kui meiega kokkulepitud teenuse osutamiseks. Koostööpartnerite kasutamise korral rakendame asjakohast hoolt tagamaks, et nad tegutsevad käesoleva privaatsusteate kohaselt.

Ettevõtted, kellega teeme koostööd, asuvad üldjuhul Eestis, Euroopa Liidus või Euroopa Liidu Majanduspiirkonnas, kuid üksikjuhtumitel võivad nad asuda ka väljaspool mainitud piirkondi (väljaspool EEA-d). Ka viimasel juhul võtame me kasutusele asjakohased meetmed tagamaks, et sinu õigus isikuandmete kaitsele on jätkuvalt tagatud. Oma andmete edastamise kohta saad täpsemat teavet läbi andmetega tutvumise päringu.
Vastavalt koostööpartneritega sõlmitud andmetöötluslepingutele võib teatud juhtudel rakenduda ka kaasvastutus, mis tähendab, et sinu isikuandmete töötlemise eest vastutame nii meie kui meie koostööpartner jagatud osas. Sellisel juhul kehtivad lisaks meie tingimustele ka koostööpartneri andmekaitse tingimused.

Vaata palun meie heakskiidetud lepinguliste partnerite (volitatud töötlejate) nimekirja www.inchcape.ee kodulehelt.

Muud teenusepakkujad, kes pakuvad teenuseid või on tööle rakendatud sulle teenuste osutamiseks, nt arvete esitamiseks või remonditööde ja vigade tuvastamiseks ning kõrvaldamiseks.

Kui sa meie teenusetarbijate nimistust lahkud ja kasutad teiste teenusepakkujate teenuseid (nt remondi, hooldusteenused), võivad need teenusepakkujat koguda ja töödelda sinu isikuandmeid ning ka saada andmeid Inchcapelt.

Selline andmete töötlemine ja kogumine toimub kolmandast isikust teenusepakkuja tingimuste kohaselt – mitte käesoleva privaatsusteate kohaselt. Soovitame sul tutvuda teiste teenusepakkujate isikuandmete kaitse praktikatega.

Võime edastada informatsiooni sinu kohta ka selleks pädevatele riigiasutustele (nt julgeoleku- ja jälitusasutustele, sh näiteks politseile, kohtule, häirekeskusele (112)) kui vastav kohustus tuleb seadusest. Teeme seda vaid seaduses toodud juhtudel ja vastavuses eelnevalt määratletud rangete protsessidega.

Võime edastada sinu maksehäire andmeid vastavalt seaduses ettenähtud reeglitele ka maksehäire avaldajatele.

Me võime samuti töödelda anonüümseid või koondandmeid, mis ei seondu sinu kui üksikisikuga. Sellised andmed ei ole enam isikuandmed ja neid võib jagada muudel eesmärkidel ja muudele isikutele.

Õigus tutvuda oma andmetega

Sul on õigus igal ajal tutvuda enda isikuandmetega, mis Inchcapes kasutuses on. Samuti on sul õigus saada teavet selle kohta, millised on andmete töötlemise eesmärgid ja säilitustähtajad. Andmetega tutvumine on võimalik Inchcape esinduste kaudu. Selleks on vaja eelnevalt enda isik nõuetekohaselt tuvastada ja esitada meile vastava avaldus. Meil on õigus sellistele päringutele vastata 30 päeva jooksul. Vaata selle teema kohta täpsemalt siit.

Õigus isikuandmeid parandada

Kui oled oma andmetega tutvudes avastanud ebaõigeid andmeid või on sinu isikuandmed muutunud, saad neid alati muuta saates meile vastavasisulise e-kirja või pöördudes lähimasse Inchcape esindusse.

Õigus olla unustatud

Teatud juhtudel on sul õigus lasta oma isikuandmed kustutada. Seda eelkõige nõusoleku ja õigustatud huvi alusel toimuva andmetöötluse osas. Siia alla kuuluvad näiteks turundusprofiilid jms. Sageli ei ole aga isikuandmete täielik kustutamine võimalik, sest kasutame andmeid ka muudel eesmärkidel, millega seoses ei ole andmete kustutamine kas lepingust või seadusest tulenevalt ennetähtaegselt lubatud.

Õigus esitada vastuväiteid

Sul on õigus esitada igal ajal vastuväiteid sind puudutava isikuandmete töötlemise toimingu suhtes, mida teeme õigustatud huvi alusel. Vastuväite esitamisel kaalume õiguslikke huvisid ning lõpetame võimalusel kõnealuse andmetöötluse.

Mainitud õigust ei saa kasutada olukorras, kus meil on vajalik koostada, esitada või kaitsta õigusnõuet (nt oleme seisukohal, et isik on lepingut rikkunud ja seetõttu peame enda õiguste kaitseks pöörduma kohtusse või muu õiguskaitseorgani poole).

Õigus sind puudutavat andmetöötlust piirata

Sul on teatud juhtudel võimalus isikuandmete töötlemist piirata, andes sellest meile selgesõnaliselt teada saates meile vastavasisulise e-kirja või Inchcape esinduse kaudu. Sellist õigust saab kasutada vaid järgmistel juhtudel:

 • isikuandmete õigsuse kontrollimiseks siis, kui oled nende õigsuse vaidlustanud;
 • ebaseadusliku andmetöötluse fikseerimiseks;
 • vajad isikuandmeid õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
 • esitad vastuväite õigustatud huvi kaalumiseks ning soovid otsuse tegemiseni vaidlusaluse andmetöötluse piirata.

Arvesta aga, et see õigus vajab väga täpset eesmärgi sõnastamist ning võib teatud juhtudel kaasa tuua teenuste ajutise peatamise.

Õigus andmete ülekandmisele

Õigus andmete ülekandmisele annab sulle täiendava kontrolli oma isikuandmete üle. Võimaldame sul masinloetaval kujul saada oma valdusesse oma isikuandmed või lasta need teisele teenusepakkujale otse edastada (eeldusel, et teisel teenusepakkujal on võimalus neid andmeid sellisel kujul ka vastu võtta). Juhime tähelepanu, et me ei saa tagada seda ega ole vastutavad selle eest, kas teine teenusepakkuja on võimeline neid isikuandmeid vastu võtma.

Erinevalt õigusest oma andmetega tutvuda on sinu õigus andmete ülekandmisele piiratud mitmete tunnustega:

 • sul on õigus saada isikuandmeid, mille oled meile esitanud struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul; 
 • õigus ülekandmisele rakendub ainult andmetele, mida me kasutame lepingu täitmiseks või nõusoleku alusel ning ainult automatiseeritult; 
 • selle õiguse realiseerimisel peame arvestama ka kolmandate isikute õigustega privaatsusele.

Õigus pöörduda Inchcape või järelevalveasutuse ja kohtu poole

Kui soovid täiendavat teavet oma isikuandmete kasutamise küsimuses või abi oma õiguste realiseerimisel, on sul alati võimalus pöörduda meie klienditeeninduse poole aadressil privaatsus@inchcape.ee.

Juhul, kui tunned muret, et sinu isikuandmetega on käitutud hooletult või privaatsusteates toodu vastaselt, saad alati teavitada sellest meie isikuandmete kaitse eksperti aadressil privaatsus@inchcape.ee.

Sul on alati õigus pöörduda oma privaatsusõiguste ja andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsioon on riiklik asutus, mille poole on võimalik pöörduda konsultatsiooni või abi saamiseks isikuandmete kaitse teemadel.