OÜ Inchape Motors Estonia (äriregistri koodiga 11070736; registreeritud asukohtLäike tänav 38, Peetri, Rae vald, Harju maakond; registreeritud Tartu maakohturegistriosakonnas) (edaspidi „BMW”).

 

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, registrijärgne asukoht: Petuelring 130,80788 München, Saksamaa, peakorter ja kohturegistri number: Munich HRB42243 (edaspidi „BMW AG”).

 

„BMW kontsern” –BMW, BMW AG ning kõik teised BMW kontserni kuuluvadülemaailmsed äriühingud.

 

BMW osutab klientidele teatavaid sõidukitele mõeldud teabe- ja abiteenuseid(edaspidi „Teenused”) nimetuse „BMW ConnectedDrive” all (edaspidi„ConnectedDrive’i leping”) ning on kliendi lepinguline ja operatiivne kontaktpunkt.

 

BMW AG vastutab Teenuste osutamiseks kasutava tehnilise lahenduse eest.Andmed edastatakse BMW AG’le BMW poolt, et pakkuda klientidele Teenuseid jatuge. Nende Teenuste osutamiseks toimub BMW ja BMW AG vahel andmetöötlus.

Lepingu sõlmimise või teenuste osutamise käigus kogutud andmeid töödeldakseallpool loetletud eesmärkidel:A. Lepingu sõlmimine

 

Lepingu sõlmimise raames töödeldakse allpool loetletud andmekategooriaid:

 

–Kontaktandmed (nt perekonnanimi, eesnimi, aadress, e-posti aadress jne);

–Konto andmed (nt ConnectedDrive’i või myBMW’ sisselogimiskonto jne).

 

Sisselogimine BMW kontserni teenuse kasutamiseks

 

Teenuse kasutamiseks peate registreeruma rakenduses / portaalis. Registreerimiselsaate veebipõhise kliendikonto, mis annab teile ligipääsu BMW kontserniportaalidele ja pakkumistele. BMW kontserni sisselogimisteenuse pakkumiseksedastatakse teie andmed BMW kontserni ettevõttele või ettevõtetele, mis tegutsebvõi tegutsevad teie poolt kasutatavate rakenduste pakkujana. Teie kliendikontoandmeid haldab BMW AG ja need on eraldatud kõigist teistest teie kohta käivatestisikuandmetest (mis võivad olla samad), mis võivad olla BMW kontsernilekättesaadavad.

 

Teie isikuandmed kustutatakse automaatselt 3 aastat pärast lepingu lõppemist.

 

B. Lepinguliste kohustuse täitmine ConnectedDrive'i lepingu elluviimiseks

 

Teie ja BMW vahel sõlmitud ConnectedDrive'i lepingu täitmise eesmärgil osutabBMW mitmesuguseid teenuseid, nagu BMW hädaabikõne funktsioon, infoteenused,reaalaja liiklusteabe funktsioon, TeleServices funktsioon jne.

 

Nende teenuste osutamiseks töötleb ja soovi korral säilitab BMW ning tellitudteenusepakkuja järgnevat sõidukilt saadud (potentsiaalselt isiklikult tuvastatavat) teavet:

 

–Sõiduki olekuteave (nt läbisõit, aku pinge, uste ja luukide olek jne);

–Asukoha- ja liikumisandmed (nt aeg, asukoht, liikumiskiirus jne);

–Sõiduki hooldusandmed (nt järgmise hoolduse tähtaeg, õlitase, piduriklotsidekulumine jne);

–Dünaamiline liiklusteave (nt liiklusummikud, takistused, liiklusmärgid,parkimiskohad jne);

–Ilmastikutingimused (nt temperatuur, vihm jne);

–Kasutajaprofiil (isiklik profiilipilt/avatar, seaded, nagu navigatsioon, meedia, side,juhi asukoht, kliima/valgus, juhiabisüsteem jne);

–Anduri teave (nt radar, ultraheliseadmed, žestid, hääl jne).

 

Teenuste täieliku loetelu ja üksikasjaliku kirjelduse ning iga juhtumi puhul kasutatudandmed leiateteenuste kirjelduse loendist.

 

ConnectedDrive’i lepingu sõlmimiseks on vaja need andmed esitada. Juhul, kui Tevastavaid andmeid ei esita või neid töödelda ei luba, ei saa BMW ja BMW AG Teilevastavat teenust pakkuda.

 

Töödeldud isikuandmed kustutatakse automaatselt 4 nädala pärast, kui neid polekonkreetse kliendi poolt tellitud teenuse osutamiseks enam vaja.

 

ConnectedDrive'i konto on määratud Teile isiklikult. Seetõttu saab Teie juhi profiili(kui see on ühendatud ConnectedDrive'i kontoga) aktiveerida vaid ühe sõidukitarbeks.

 

C. Toote kvaliteedi tagamine ja uute toodete arendamine

 

Lisaks pelgalt Teenuse osutamisele töödeldakse punkti B alusel kogutud andmeidka BMW kontserni pakutavate toodete ja teenuste kvaliteedi tagamiseks ning BMWkontserni uute toodete ja teenuste arendamiseks. Sellist andmetöötlust kasutatakse BMW kontserni õigustatud huvides, et rahuldada klientide kõrgeid standardeid, mison seatud olemasolevatele toodetele ja teenustele ning võimaldada äriühingul täitaoma klientide tulevasi nõudmisi seoses uute toodete ja teenustega, mida pole veelvälja töötatud. Klientide privaatsuse kaitsmiseks töödeldakse andmeid ainult viisil,millega pole kliendi ega sõiduki kindlakstegemine otseselt võimalik.

 

D. BMW, BMW AG, volitatud edasimüüjate müügi-, teenindus- jahaldusprotsesside täitmine

 

Kliendikogemuse ja BMW edasimüüjatega tehtava koostöö pidevaksoptimeerimiseks koostab BMW hinnangud ja aruanded, mis põhinevad lepingutealusel saadud teabel ning BMW jagab neid hinnanguid ja aruandeid asjakohasteBMW edasimüüjatega. Neid hinnanguid kasutatakse peamiselt sobivate meetmete(nt koolituskursused müügipersonalile) kasutuselevõtmiseks, et parandada taotlus-ja müügiprotsessi. BMW koostab eespool nimetatud aruanded ainult kokkuvõtlikusja anonüümses vormis; see tähendab, et aruannete saajad ei saa järeldusi tehaTeie kohta isiklikult.

 

Punkti B all välja toodud sõidukipõhiseid andmeid kasutatakse BMW, BMW AG jaBMW edasimüüjate teenindusprotsessi (nt remont, garantii, maineväärtus)korraldamiseks. Selline andmete töötlemine aitab ellu viia BMW, BMW AG ja BMWedasimüüjate seaduslikke huve, mille eesmärk on pakkuda klientidele parimatvõimalikku teenindusprotsessi. Andmetöötlus toimub mõnikord ka seosesõigusnõuetega (nt remondi- ja hooldusteave, mis tuleneb konkurentsieeskirjadesätetest). Meie klientide privaatsuse kaitsmiseks töödeldakse tehnilisi andmeid alatisõiduki alusel ilma kliendiga otsühendust loomata.

 

Selleks kasutatakse järgmisi andmekategooriaid:

 

–Sõiduki põhiandmed (nt sõiduki tüüp, värvus, seadmed jne);

–Sõiduki hooldusandmed (nt järgmise hoolduse tähtaeg, õlitase, piduriklotsidekulumine jne);

–Sõiduki olekuteave (nt läbisõit, aku pinge, uste ja luukide olek jne);

 

Sõidukite tehnilised andmed kustutatakse sõiduki olelusringi lõpus.

 

BMW, BMW AG töötleb Teie andmeid, et muuta erinevate BMW kontserniäriühingute haldamine võimalikult tõhusaks ja edukaks. Üks valdkondi, mida seepuudutab, on ühine kontserni raamatupidamine kooskõlas äriühingutele mõeldudrahvusvaheliste raamatupidamiseeskirjadega (nt rahvusvahelisedfinantsaruandlusstandardid (IFRS)).

 

E. Klienditugi

 

BMW kasutab Teie isikuandmeid lepingu sõlmimise käigus suhtlemiseks, vt eespool(nt tellides BMW ConnectedDrive teenused) või Teie poolt esitatud taotlusegategelemiseks (nt BMW klienditoele suunatud päringud ja kaebused). BMW võibTeiega ühendust võtta Teie lepingut puudutavate asjaolude osas või töödelda Teietaotlust taotluse kättesaamisel, mis tähendab teie nõusolekut.

 

F. Turundusteadaanded ja turu-uuringud

 

Kui Te olete andnud oma nõusoleku Teie isikuandmete edasiseks kasutamiseks,võib Teie isikuandmeid kasutada ja vajaduse korral edasi anda kolmandateleisikutele vastavalt nõusolekuvormil välja toodud ulatusele, näiteksturunduseesmärkidel ja/või turu-uuringuteks. Sellega seotud üksikasjad on leitavadvastavast nõusolekuvormist, mida võib ka alati tühistada.

 

G. Juriidiliste kohustuste täitmine

 

BMW ja BMW AG töötleb isikuandmeid ka siis, kui on juriidiline kohustus nii teha.Sellise juhtumiga võib olla tegemist, kui oleme pidanud Teiega ühendust võtma,sest Teie sõidukile on esitatud taotlus selle tagasivõtmiseks või remontimiseks. -Kogutud andmeid töödeldakse ka IT-süsteemide töö tagamiseks (taustaprogrammja sõiduk). Selles kontekstis häireteta toimimine hõlmab – kuid mitte ainult – järgmisitegevusi:

 

–IT-süsteemides töödeldud andmete varundamine ja taastamine.

–Tehingute salvestamine ja jälgimine, et kontrollida IT-süsteemide spetsiifilistfunktsionaalsust.

–Andmetele lubamatu juurdepääsu tuvastamine ja kaitsmine IT-süsteemideterviklikkuse ja turvalisuse tagamiseks .

–Intsidendi- ja probleemihaldus, et lahendada IT-süsteemide probleeme.

 

Kogutud andmeid töödeldakse ka nõuetele vastavuse juhtimissüsteemi raames,mille käigus BMW teeb kindlaks, kas Te olete lepingu sõlmimise käigus saanudpiisavalt teavet ja kas edasimüüjad on kõik õiguslikud nõuded täitnud.

 

Äriühingu BMW ja BMW AG suhtes kehtivad mitmed täiendavad juriidilisedkohustused. Nende kohustuste täitmiseks töödeldakse Teie andmeid vajalikusulatuses ja edastatakse vajaduse korral vastutavatele asutustele juriidilisearuandlusnõuete osana.

Teie isikuandmeid salvestatakse ainult nii kaua, kuni konkreetne eesmärk sedanõuab. Kui andmeid töödeldakse mitmel eesmärgil, siis kustutatakse andmedautomaatselt või salvestatakse sellisel viisil, millega pole kliendi kindlakstegemineotseselt võimalik, alles siis, kui viimane määratud eesmärk on täidetud.

Teie andmed salvestatakse kaasaegsel tasemel tehnoloogiaga. Järgmisiturvameetmeid võib tuua näiteks meetmetest, mida Teie isikuandmeteväärkasutuse või muu põhjendamatu töötlemise eest kaitsmiseks rakendatakse:

 

–Juurdepääs isikuandmetele on vaid piiratud arvul volitatud isikutelkindlaksmääratud eesmärkidel;

–Kogutud andmed edastatakse ainult krüpteeritud kujul;

–Tundlikke andmeid ka salvestatakse ainult krüpteeritud kujul;

–Andmetöötluse IT-süsteemid on teistest süsteemidest eraldatud, nt. häkkimisevältimiseks;

–Juurdepääsu nendele IT-süsteemidele jälgitakse pidevalt, et ennetada ja tuvastadaväärkasutust varakult.

Isikuandmeid töötlevad BMW, BMW AG töötajad, BMW edasimüüjad ja volitatudteenusepakkujad, eelistades neid, kes asuvad ELis. Teenusepakkujad võivadhõlmata IT-hooldusteenuse pakkujaid, turu-uuringute ja turundusteenuse pakkujaid,andmebaasi haldamise teenusepakkujaid, pilveteenuse pakkujaid,professionaalseid nõustajaid nagu maksu- või õigusnõustajad, konsultante,raamatupidajaid ja audiitoreid, ametiasutusi.

 

Kui andmeid töödeldakse mitteliikmesriikides, kasutab BMW Euroopa Liidu nõuetelevastavaid standardlepinguid, sealhulgas sobivaid tehnilisi ja organisatsioonilisimeetmeid, et tagada Teie isikuandmete töötlemine kooskõlas Euroopa andmekaitsetasemega. Kui soovite juurdepääsu kaitsemeetmetele, mille põhjal edastatakseandmeid teistesse riikidesse, võtke meiega ühendust allpool nimetatud sidekanalitekaudu.

 

EL on mõnede ELi mittekuuluvate riikide (nt Kanada ja Šveits) jaoks sarnaseandmekaitsetaseme juba kehtestanud. Tänu sellele, et neis riikides juba esinebvõrdväärne andmekaitsetase, ei nõua andmeedastus nendesse riikidesse erilistheakskiitu ega kokkulepet.

Te saate vaadata ja muuta privaatsusega seotud seadeid igal ajal ConnectedDriveportaali kaudu. Tehtud muudatused sünkroniseeritakse automaatselt Teie sõidukis.Sõltuvalt sõiduki mudelist, võib teie sõidukis olla ka andmekaitse menüü, mille kaudusaate samuti seadeid muuta.

 

Kontaktandmed, teie andmesubjekti õigused ja õigus esitada kaebusandmekaitseasutusele

 

Kui Teil on küsimusi Teie andmete kasutamise kohta, palun võtke ühendust BMWklienditeenindusega, kas e-posti teelconnecteddrive@bmw.ee.

 

Lisaks, võite te ühendust võtta vastutava andmekaitsespetsialistiga:

 

OÜ Inchape Motors Estonia
Läike tänav 38
Peetri
Rae vald
Harju maakond
connecteddrive@bmw.ee

 

Teatud tingimustel on Teil õigus nõuda meilt:

 

–Esitada Teile üksikasjalikumat teavet Teie andmete kasutamise kohta. Te saateigal ajal BMW hoitavatele andmetele juurdepääsu kooskõlas punktis B toodudkinnitustega BMW ConnectedDrive portaali kaudu lehel www.bmw.ee;

–Esitada Teile koopia Teid puudutavate andmete kohta;

–Uuendada Teie kohta käivaid ebaõigeid andmeid;

–Kustutada kõik Teie kohta käivad andmed, mille edasiseks kasutamiseks puudubmeil seaduslik alus;

–Teha Teile Teie isikuandmed kättesaadavaks kasutuskõlblikus elektroonilisesvormis ja edastada see kolmandale isikule (õigus andmete teisaldamisele). Saatekasutada andmete ülekantavuse õigust BMW ConnectedDrive portaalis

–Piirata Teie isikuandmete kasutamist;

–Lõpetada teatud töötlemistoimingute tegemine, mida teeme õigustatud huvialusel, välja arvatud juhul, kui on alust arvata, et meie põhjused andmetetöötlemiseks kaaluvad üle võimaliku kaasneva kahju, mis on seotud Teieandmekaitseõigustega.

 

Et kaitsta üldisi huve (nt kuritegevuse ennetamine või avastamine), meie huve (ntkutsesaladuse kaitsmine) ja kolmandate isikute õigusi on Teie õiguste teostamiselteatud erandeid.

 

Kui te ei ole rahul sellega, kuidas me töötleme teie isikuandmeid või kuidasmenetletakse teie õiguste kasutamist puudutavaid taotlusi, võite esitada kaebusevastutavale andmekaitseasutusele: Andmekaitse Inspektsioon, www.aki.ee, info@aki.ee, Tatari 39, Tallinn 10134.

 

Viimati uuendatud: mai 2021