KESTVA VÄÄRTUSEGA.

Ümbertöötlus BMW-s.

BMW määrab keskkonnaohutu taaskasutuse baasi samal ajal, kui uus mudel alles arendus- ja tootmisprotsessi läbib.
Ümbertöödeldavate sünteetiliste materjalide kasutamise, materjalidevaliku vähendamise ja erinevate materjalide hoolika eraldamise kaudu on BMW taganud selle, et sõidukeid on võimalik töödelda ümber kiiresti ning tõhusalt.
Kontseptsiooniga on tõusnud BMW Group esiritta Dow Jonesi jätkusuutlikkuse indeksis, maailma olulisimas jätkusuutlikkusele orienteeritud ettevõtete nimekirjas.

Loe lisaks

KESKKONNAOHUTU KORDUSKASUTUS.

Uued lähenemisviisid sõidukite ümbertöötlusele: kaastakse kasutusest kõrvaldatud sõidukite ümbertöötlemisele spetsialiseerunud ettevõtteid. Iga vanametallikilo töödeldakse ökoloogiliselt ja majanduslikult otstarbekaimal viisil. Väärtuslikud toormaterjalid viiakse uuesti tootmistsüklisse, vähendades keskkonnakoormust. Jääksõiduki teadlik tagastus, eeltöötlus, osandamine ja ümbertöötlus on kasutusest kõrvaldatud sõidukite keskkonnaohutu käitlemise neli etappi.

 • Reguleeritud tagasivõtmine

  Sõiduki ümbertöötlusprotsess algab teadliku üleandmisega kogumispunkti või heakskiidetud jäätmekäitluskohta. Ainult neil on võimalik väljastada ümbertöötluskinnitus, mida on tihti vaja sõiduki registreerimiseks kasutusest kõrvaldatuna.

 • Töövedelike eemaldamine

  Eeltöötluse etapis süttivad esiteks kõik turvapadjad ja muud pürotehnilised komponendid. Tegelik ümbertöötlusprotsess algab kõikide töövedelike eemaldamisega spetsiaalsel alusel. See tööruum on see, kus nt tõmmatakse õhukonditsioneerisüsteemist välja külmaaine ja pidurivedelik, lastakse voolata ära jahutusvedelikul, mootoriõlil ning käigukastivedelikul ja pumbatakse eriseadme abil välja kütus. Kõik erinevad vedelikud valatakse eraldi ümber hoiumahutitesse ning muudetakse eritehases uuesti kasutatavaks või neid kasutatakse sellisena nagu nad on.

 • Osandamine

  Tulevikus tuleb seadusest tulenevalt kaalu järgi korduvkasutada 85% kasutusest kõrvaldatud sõidukist komponentide praegusel kujul või uute osade valmistamise lähtematerjalina. See eesmärk on metallosade puhul ammu saavutatud. Klaasi ja paljusid plaste on juba võimalik ökonoomselt taaskasutada. BMW Group on etendanud protsessis olulist osa uute lahenduste esimese juurutajana. Asjatundlikult osandatud mootoreid on võimalikult renoveerida ja taaskasutada nende algsel otstarbel või kvaliteetseks ümbertöötluseks.

 • Jääksõiduki ümbertöötlemine

  Pärast osandamist viiakse jääksõidukid purustamisele. Nendes ettevõtetes lõigatakse kerejäägid peopesasuurusteks tükkideks ja sorditakse. Plastid, tekstiilmaterjalid, raud ja mitteraudmetallid taaskasutatakse.

ÜMBERTÖÖDELDAVUSE PROJEKTEERIMINE.

BMW ümbertöödeldavust projekteerivad insenerid määravad suuna kasutusest kõrvaldatud sõidukite ümbertöötlemisel ja nende jääkide kõrvaldamisel, määratledes endale esmatähtsana ökonoomsust ja keskkonnaohutust. Seega on ümbertöötlus tootearendusprotsessi oluline tahk. Seetõttu on võimalik kohe algusest arvesse võtta tahke, mis puudutavad ümbertöötlust, nt komponentide konstruktsioon, materjalide ja ühendusvõtete valik.
Nende teine eesmärk on soodustada ümbertöödeldud, tagatud kvaliteediga teiseste materjalide kasutamine uutes sõidukites. See sillutab tee kompaktsetele materjalitsüklitele.

BMW GROUPI KÕIK TEENUSED

NUTIKAD KOMPONENDID SISSEEHITATUD UUE ELUGA.

BMW ülim eesmärk on vähendada sõiduki mõju keskkonnale selle terve kasutusea jooksul. Lisaks sillutab iga uue sõiduki arendus ja tootmine iseenesest teed selle keskkonnaohutule, ökonoomsele taaskasutusele.

 • Keskkonnaohutut korduskasutust tagavad meetmed

  • Arendusetapis hindavad projekteerimisinsenerid kõikide komponentide ümbertöödeldavust ja jäädvustavad leiud komponendijoonisel.
  • Ümbertöötluskontseptsioonid koostatakse suurtele komponentidele nagu põrkeraua liist, kabiin jne
  • Materjalid valimisel tehakse kõik selleks, et vähendada mitmekesisust ja vältida materjale, mis ei ole ümbertöödeldavad.
  • Intelligentsete ühendusvõtete kasutus tagab selle, et komponente on võimalik pärast osandamist sortida.
  • Komponentide keskkonnamõju hinnatakse süstemaatiliselt „elutsükli hindamise“ juhtumiuuringute kaudu.
  • Teostatakse virtuaalsed ja füüsilised osandamisanalüüsid, et tagada, et iga BMW sõiduk saavutab määratud normid.
  • BMW jagab osandamisanalüüside leide kõikide ümbertöötlusprotsessi kaasatud ettevõtjatega koolituskursuste ja üksikasjaliku dokumenteerimise kaudu.

 • BMW sõidukite ümbertöötlemine

  Meetmetega tagatakse kõikide BMW sõidukite puhul järgmine:
  • et pürotehnilisi komponente nagu turvapatju ja turvavööpinguteid on võimalik täielikult süüdata standardliidese kaudu,
  • et kõik töövedelikud, teisisõnu õlid, kütus, jahutus- ja pidurivedelik, õhukonditsioneeri külmaaine jne saab eemaldada kiiresti ja põhjalikult selleks ettenähtud puurimis- või äravooluava kaudu,
  • et üle 200 g kaaluvad plastkomponendid kannavad materjalitähistust,
  • et suured plastkomponendid, mida on võimalik ökonoomselt ümber töödelda, on kiiresti ja hõlpsalt eemaldatavad.

KASUTUSEST KÕRVALDATUD SÕIDUKITE TAGASIVÕTMINE.

Seetõttu peab viimane valdaja või omanik andma kasutusest kõrvaldatud sõiduki üle kogujale või muule vastuvõtupunktile või heakskiidetud jäätmekäitluskohale. Nad saavad tsüklite kohta kinnituse, et neil on vaja auto ametiasutuste registritest kõrvaldada.
BMW nimel tegutsevad vastuvõtupunktid võtavad vastu kasutusest kõrvaldatud registreeritud BMW sõidukeid tasuta. Sõidukite tasuta tagasivõtuks peavad olema täidetud järgmised põhitingimused:
Kasutuselt kõrvaldatud sõiduk peab olema terve (ja konkreetselt peavad sellel olema olemas mootor, ajam, kere, katalüüsmuundur, väärtust määravad elektroonilised ning muud komponendid) ja jäätmetest vaba.