ARVESTADES IGAPÄEVAKASUTUSEGA. TÄPSEMAD ANDMED.

Muudatused seadusega kehtestatud kütusekulu, heitkoguse ja saasteainete mõõtmise meetodites.

ARVESTADES IGAPÄEVAKASUTUSEGA. TÄPSEMAD ANDMED.

Muudatused seadusega kehtestatud kütusekulu, heitkoguse ja saasteainete mõõtmise meetodites.

ARVESTADES IGAPÄEVAKASUTUSEGA. TÄPSEMAD ANDMED.Muudatused seadusega kehtestatud kütusekulu, heitkoguse ja saasteainete mõõtmise meetodites.

1992. aasta võeti kasutusele uus Euroopa sõidutsükkel (NEDC). Sellest ajast alates on seda meetodit kasutatud sõidukite kütusekulu ja heitkoguste määramiseks. Siiski on selle laborikatse tingimustel olnud alati teatavaid puuduseid tegeliku kütusekulu ja heitkoguste määramisel.
 

Seega asendab 2018. aasta sügisel NEDC järk-järgult uus WLTP sõidutsükkel (kergsõidukite ülemaailmne ühtlustatud katsemenetlus).
 

Seda laborikatset täiendab heitekatse, kus mõõdetakse saasteaineid otse liikluses: RDE (liikluses tekkivad heitkogused).

NEDC ASENDAB WLTP.

Tõepärasemad kütusekulu- ja heiteväärtused tänu tõepärasematele katsetingimustele.

WLTP on uus kõigi autotootjate jaoks juriidiliselt siduv katsemeetod heitmete ja kütusekulu näitajate määramiseks. Tegelikku maailma jäljendavate katsetingimustega annab WLTP praktikas täpsemateks osutuvaid väärtusi. Üks muudatustest on oluliselt pikem katse kestus (30 minutit 20 minuti asemel) ning oluliselt tõstetud katsekiirused.


CO2-heite kohta täpsemate andmete saamiseks ei viida katset sarnaselt varasemale läbi vaid standardvarustustega, vaid ka sõiduki kõigi erivarustuse valikutega. Selle tulemusena avaldatakse iga sõidukitüübi kohta kaks väärtust: lisavarustuse valikutest olenev kõige madalam ja kõige kõrgem võimalik standardne kütusekulu.


Erikonfiguratsiooniga sõidukite puhul võib siiski nende konkreetse standardväärtuse eraldi välja tuua.


WLTP võimaldab tulevikus sõiduki kütusekulu ja CO2-heidet paremini hinnata. Kuna mõõdetavad väärtused vastavad varasemast paremini tegelikkusele, on sisepõlemismootoriga sõidukite kütusekulu ja CO2-heite näitajad tulevikus arvatavasti kõrgemad. Elektrisõidukite puhul väheneb elektriline sõiduulatus.


Ka BMW teeb juba tööd uuele katsemeetodile üleminekuks ning koostab järk-järgult oma tooteportfelli uute sõidukite, mootoriversioonid või tehniliste täpsustustega. See võimaldab tagada kogu BMW Group’i sõidukipargi vastavuse WLTP-ga.


Alates 2018. aasta septembrist on kõigil ELi ning Šveitsi ja Türgi autotootjatel juriidiline kohustus kõiki oma toodetud autosid WLTP meetodil testida. Üleminek turgudel oleneb vastavatest riigisisestest seadustest. 2020. aasta detsembriks peavad kõik riigid siiski vastu võtma ELi seaduse, mis nõuab kõigi turule lubatavate sõidukite puhul WLTP väärtuste näitamist.

„Uue katsemeetodiga leitakse laboris näitajad, mis peegeldavad paremini sõiduki sooritust tegelikes liiklustingimustes.“
Euroopa Autotootjate Ühendus

WLTP JA NEDC VÕRDLUS.

Uue ja vana katsemeetodi vahel on teatavad erinevused.

Katsetingimused
NEDC
WLTP
Katse kestus
20 min
30 min
Katse distants
11 km
23,5 km
Seisuaeg
25%
13%
Katse osad
linnas, maanteel, (keskmine)
väike, keskmine, suur, eriti suur, (keskmine); (lisaks linnaliiklus elektrisõidukitele ja pistikhübriidajamiga sõidukitele)
Kiirus
Keskmine: 34 km/h
Maksimaalne: 120 km/h
Keskmine: 46,6 km/h
Maksimaalne: 131 km/h
Käivitustemperatuur
20–30° C
Käivitus külma mootoriga
14° C
(testitud 23° C korrigeeritud 14° C suhtes)
Käivitus külma mootoriga
Lisavarustus
Ei võeta arvesse.
Arvestatakse kõigi varustusevalikute mõju aerodünaamikale, massile ja veeretakistusele.

LIIKLUSES TEKKIVAD HEITKOGUSED.

Liikluses tekkivate heitkoguste piirväärtused.

Lisaks WLTP-le on alates 2018. aasta septembrist kõigi sõidukitootjate jaoks kohustuslik ka RDE (liikluses tekkivad heitkogused). RDE katsetes mõõdetakse saasteainete nagu mikroosakeste ja lämmastikoksiidide (NOx) heitkoguseid otse liikluses. Selle meetodiga määratakse keskmised igapäevasel liiklemisel oodatavad heiteväärtused.


Selleks, et saasteainete näitajaid veelgi vähendada, kasutab BMW erinevaid tehnoloogiaid oma sõidukimudelite heite vähendamiseks: selliste meetmete hulgas on BluePerformance koos SCR-iga (valikuline katalüütiline redutseerimine) ja osakeste filtrid diiselsõidukitel ning osakeste filtrid bensiinimootoriga sõidukitel. Nii suudab BMW järgida EU6c heitestandardi alumisi piirväärtuseid, mis on alates 2018. aasta sügisest kohustuslikud kõigi uute sõidukite jaoks. EU6c heitestandard kehtestab bensiinimootoriga sõidukitele madalamad piirväärtused kui EU6b heitestandard. Diiselmootoriga sõidukitele kehtivad tsüklisiseselt nii heitestandardis EU6b kui ka EU6c samad piirväärtused.

EU HEITGAASISTANDARD.

EU HEITGAASISTANDARD.

Langevad väärtused. Aina suuremad katsumused.

ELi heitestandard määrab ELis kehtivad piirväärtused heitgaasides sisalduvatele lämmastikoksiididele ja mikroosakestele. Piirväärtused olenevad mootorist ja sõiduki tüübist. Kliima ja õhukvaliteedi kaitseks muudetakse neid piirväärtusi aina rangemaks. See paneb autotootjad silmitsi uute katsumustega.

2017. AASTA SEPTEMBER.

2017. AASTA SEPTEMBER.

Järk-järguline üleminek WLTP ja RDE meetoditele algab 2017. aasta septembris.

2018. AASTA SEPTEMBER.

2018. AASTA SEPTEMBER.

Kõik uued sõidukid peavad olema WLTP alusel sertifitseeritud ning vastama RDE katsemeetodi järgi määratud osakeste piirarvudele. See tagab kõigi sõidukitüüpide vastavuse CO2-heitmete ja kütusekulu piirväärtustele.

2019. AASTA SEPTEMBER.

2019. AASTA SEPTEMBER.

Kõik uued toodetud ja registreeritud sõidukid peavad vastama ka RDE tingimuste alusel mõõdetud NOx RDE piirväärtustele.

2020. AASTA DETSEMBER.

2020. AASTA DETSEMBER.

Kõik riigid peavad vastu võtma ELi seaduse, mis nõuab kõigi turule lubatavate sõidukite puhul WLTP väärtuste näitamist.

KKK.

Teie küsite. Meie vastame.

 • Mis on WLTP?

  Lühend WLTP tähendab kergsõidukite ülemaailmset ühtlustatud katsemenetlust.

  Selleks kasutatakse uut katsemeetodit, mis võimaldab määrata sõidukite jaoks realistlikumad kütusekulu ja CO2-heite väärtused, mis on juriidiliselt siduvad kõigi sõidukite jaoks alates 2018. aasta septembrist. WLTP asendab järk-järgult varem kasutatud NEDC menetluse.

 • Mis on WLTP sõidutsükkel?

  Sõiduki kütusekulu ja heide sõltuvad sõidustiilist. Seetõttu on kogu maailmast kogutud WLTP jaoks sõiduandmeid. Nende andmete põhjal pandi paika 4 vahemikku, mis esindasid erinevat keskmist kiirust: väike, keskmine, suur ja väga suur. Kõigis nendes vahemikes toimub erineva intensiivsusega kiirendamine, pidurdamine ja peatumine, millega jäljendatakse igapäevases sõidustiilis tekkivaid olukordi. Nende vahemike kombinatsioonina saadakse sõidutsükkel.

 • Mida BMW seoses uue WLTP menetlusega teeb?

  Ka BMW teeb juba tööd uuele katsemeetodile üleminekuks ning koostab järk-järgult oma tooteportfelli uute sõidukite, mootoriversioonid või tehniliste täpsustustega. See võimaldab tagada kogu BMW Group’i sõidukipargi vastavuse WLTP-ga.

 • Mida WLTP minu jaoks tähendab?

  WLTP aitab veelgi paremini hinnata, kui suur võib olla sõiduki keskmine kütusekulu ja CO2-heide. Samas tähendavad realistlikumad väärtused seda, et sisepõlemismootoriga sõidukite kütusekulu ja CO2 väärtuseid näidatakse kõrgemana ja elektrisõidukite (sealhulgas pistikhübriidide) sõiduulatust väiksemana.

 • Mis on RDE?

  RDE tähendab liikluses tekkivaid heitkoguseid (Real Driving Emissions). See on uus meetod saasteainete nagu lämmastikoksiidide ja osakeste piirarvude määramiseks. Siin on tähtis element see, et mõõtmine toimub labori asemel liikluses ja realistlikes sõidutingimustes. Selleks kinnitatakse sõiduki väljalaskesüsteemile seade, mida nimetatakse heitkoguste mõõtmise kaasaskantavaks süsteemiks (PEMS, Portable Emissions Measurement System).

 • Mis on EU6?

  Euro 6 on praegu kehtiva saasteainete heitestandardi nimetus. Selles sisalduvad tahkete osakeste ja lämmastikoksiidi heitmete maksimumväärtused on EU5 väärtustest madalamad. Alates 2018. aasta sügisest muutub kohustuslikuks EU6c heitestandard, milles määratud bensiinimootorite osakeste piirväärtused on EU6b näitajatest veelgi madalamad. Diiselmootoriga sõidukitele kehtivad tsüklisiseselt nii heitestandardis EU6b kui ka EU6c samad ülemmäärad.

 • Mida tähendab valikuline katalüütiline redutseerimine (SCR)?

  Selleks, et sõiduki heiteväärtusi veelgi vähendada, lisatakse diiselmootorite väljalaskesüsteemi vedelat ammoniaaki AdBlue. See reageerib lämmastikoksiididega ja redutseerib neid. Järele jääb vesi, lämmastik ja CO2.

 • Mis on BluePerformance?

  BMW kasutab oma sõidukites lämmastikoksiidiheite vähendamiseks veelgi laialdasemalt BluePerformance tehnoloogiat. See tehnoloogia võimaldab diiselmootori heidet veelgi vähendada. Lisaks diisliosakeste filtrile ja lämmastikoksiidide katalüsaatorile tagavad mõnedel mudelitel SRC muundur (valikuline katalüütiline reduktsioon) ja AdBlue pihustus lämmastikoksiidide olulise vähendamise heitgaasides.

 • Mis on osakestefilter?

  Osakeste filter on diiselmootorites ja hiljuti ka bensiinimootorites tahkete osakeste vähendamiseks kasutatav meede.